ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยหวาย


ข้อมุลพื้นฐาน

ประว้ติโรงเรียน   


    โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ตั้งอยู่บ้านห้วยหวาย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170 
โทรศัพท์ 044-870330 โรงเรียนบ้านห้วยหวายตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2502 ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน มีนายอำเภอบ้านเขว้าในครั้งนั้นเป็นผู้ตั้งขึ้น เนื่องจากทางราชการเห็นว่านักเรียนของหมู่บ้านนี้ต้องเดินทางไปโรงเรียนท่าแกวิทยากร  ซึ่งระยะทางไกลประกอบกับเวลาเวลาหน้าฝนมีน้ำหลาก หนทางลำบากมาก  ในการก่อตั้งโรงเรียนได้มีราษฎรในหมู่บ้านเป็นแนวร่วมดำเนินการคือ  นายเหลา มินขุนทด นายลาด  ไมขุนทด  นายตา  เชื้ออาสา  และนายทองหมอง งอกคำ    ร่วมบริจาคที่ดินให้โรงเรียนรวมมีเนื้อที่  15 ไร่  23 ตารางวา

    ในการก่อตั้งโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับชั้น ป.1 - ป.4  ใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่ปลูกสร้างเอง  ทางราชการได้แต่งตั้งครูมาทำการหน้าที่ที่โรงเรียนนี้  2 คน  คือ

        1. นายเหมือน   อิทธิกุล  เป็นครูใหญ่

         2. นายถวิล  วรรณชาติ  ครูผู้สอน 

    ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     มีข้าราชการ   4  คน  นายกฤษฏา  สาวก              เป็นผู้อำนวยการ  จำนวนนักเรียน 43 คน