บุคลากรนายกฤษฎา   สาวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวายนางมยุรี  สาวกนางลัดดาวรรณ์  ศิริชาตินางสาวศันสนีย์  ถิตย์อำไพ